Kravas pārvadāšanas noteikumi

 

KRAVAS, KURJERPASTA SŪTĪJUMU UN PERSONĪGĀS BAGĀŽAS TRANSPORTĒŠANAS  PAKALPOJUMA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI


1. Noteikumos lietotie termini.

1.1  Kurjers – SIA „D&T”, kas pēc pasūtījuma formas aizpildīšanas vai līguma noslēgšanas uzņemas veikt pārvadājuma pakalpojumu.

1.2  Nosūtītājs – fiziska vai juridiska persona, kas nodod kravas, kurjerpasta vai bagāžas sūtījumu pārvadāšanai.

1.3  Saņēmējs – fiziska vai juridiska persona, kura, saskaņā ar pieteikumu, ir kravas, kurjerpasta sūtījuma vai bagāžas sūtījuma saņēmēja un kurai kravas, kurjerpasta vai bagāžas sūtījums tiek piegādāts.

1.4  Krava – kravas, bagāžas vai kurjerpasta sūtījums, kuru Nosūtītājs nodod Kurjeram pārvadāšanai un nogādāšanai Saņēmējam.


2. Pakalpojuma pieteikšana.

2.1. Pakalpojuma pieteikšanu veic Nosūtītājs vai Saņēmējs izmantojot elektronisko pakalpojuma pieteikšanas formu www.dtdeliveries.com sadaļā „Rezervācija”, kurā precīzi un bez kļūdām jānorāda:

- Nosūtītāja vārds, uzvārds;
- Nosūtītāja pilna adrese;
- Nosūtītāja telefona numurs;
- Nosūtītāja vai Saņēmēja e-pasta adrese;
- Saņēmēja vārds, uzvārds;
- Saņēmēja pilna adrese;
- Saņēmēja telefona numurs;
- Kravas svars, iepakojuma izmēri visām sūtījuma vienībām;
- Kravas satura apraksts.


3. Kravas, kurjerpasta sūtījuma vai personīgās bagāžas iepakošana.

3.1. Pārvadāšanas laikā sūtījumam ir jābūt tādā iepakojumā, kas nodrošina drošu sūtījumu transportēšanu un saglabāšanu tā, lai sūtījuma saturu nebūtu iespējams sabojāt, nesabojājot iepakojumu.

3.2. Sūtījuma saturs nedrīkst brīvi pārvietoties iepakojuma iekšpusē sūtāmo vienību pārkraušanas un transportēšanas laikā. Sūtījuma saturam ir jābūt iepakotam atbilstoša izmēra iepakojumā.

3.3. Ja pakas ārējais iepakojums nav deformēts un saplēsts, Nosūtītājs uzņemas atbildību par pakas satura bojājumiem, kas varētu būt radušies neatbilstošas sūtījuma iepakošanas rezultātā. 

3.4. Akceptētie iepakojuma veidi bagāžas, kurjerpasta un kravu sūtījumiem ir kartona kaste, ceļojumu koferis, izturīga auduma soma vai citi cieta un izturīga materiāla iepakojumi, kas saglabā sūtījuma saturu un formu transportēšanas laikā.

3.5. Iepakojumā aizliegts ievietot priekšmetus, kuru kopējais svars pārsniedz svaru, ko ir paredzējis ražotājs un var izturēt pats iepakojums.

 
4. Kravas, kurjerpasta sūtījumu vai personīgās bagāžas sūtījuma piegāde/pieņemšana Lielbritānijā.


4.1. Kravas vai bagāžas sūtījumu pieņemšana/nodošana Lielbritānijas teritorijā tiek organizēta 2 (divos) posmos. Daļa Kravas vai bagāžas sūtījumu tiek pieņemti/piegādāti, braucot virzienā uz Lielbritāniju (turpceļā), bet daļa - braucot virzienā uz Latviju (atpakaļceļā).

4.2. Kravas, kas pieteiktas sūtīšanai uz Latviju var tikt paņemtas ne tikai norādītajā reisa datumā (Lielbritānija – Latvija), bet arī citā iepriekš noteiktajā dienā un laikā, saskaņā ar www.dtdeliveries.com sadaļā „Aktuālais reiss” publicēto maršruta grafiku. Nosūtītājam un Saņēmējam ir pienākums sekot informācijai un sagatavoties kravas, kurjerpasta vai bagāžas sūtījuma saņemšanai/nodošanai Kurjeram.

4.3. Ja pirms ierašanās Saņēmēja vai Nosūtītāja adresē pieteikumā norādītais telefona numurs ir ārpus uztveršanas zonas, nav sasniedzams, ir ieslēgts automātiskais atbildētājs, ilgstoši neatbild vai ir aizņemts – Kurjeram ir tiesības uz pieteikumā norādīto Nosūtītāja vai Saņēmēja adresi nebraukt.

4.4. Ja Kravu nav iespējams piegādāt Saņēmējam 4.4.punktā minētajos gadījumos, Krava tiek transportēta uz Kurjera Lielbritānijas pārstāvniecību vai arī atgriezta Nosūtītājam. Atkārtota piegāde Saņēmēja adresē ir maksas pakalpojums par ko Saņēmējs un Kurjers vienojas atsevišķi.

4.5. Kravas Lielbritānijas teritorijā var tikt piegādātas vai pieņemtas Saņēmēja vai Nosūtītāja adresēs dienas laikā, vakarā vai naktī atkarībā no tā, cik noslogots Kurjers ir attiecīgajā reisā saskaņā ar www.dtdeliveries.com.com sadaļā „Aktuālais reiss” publicēto maršruta grafiku.

4.6. Kurjeram ir tiesības, iepriekš mutiski vai rakstiski vienojoties ar Nosūtītāju vai Saņēmēju, piesaistīt citus uzticamus un drošus pasta komersantus kravas, kurjerpasta vai bagāžas sūtījuma piegādei vai paņemšanai Lielbritānijas teritorijā.

4.7. Krava tiek piegādāta līdz pieteikumā norādītajai Saņēmēja adresei un paņemta no pieteikumā norādītās Nosūtītāja adreses. Kravas paņemšana no Nosūtītāja dzīvesvietas (dzīvokļa vai mājas) vai piegāde uz Saņēmēja dzīvesvietu (dzīvokli vai māju), ja ir nepieciešama palīdzība sūtījuma pārvietošanā ir papildus maksas pakalpojums, kas ir jāpiesaka un jāapmaksā atsevišķi, iepriekš vienojoties ar Kurjeru.

4.8. Nosūtītājs, nododot Kravu Kurjeram, un Saņēmējs, saņemot Kravu no Kurjera, nedrīkst nepamatoti aizkavēt Kurjeru. Maksa par Kurjera gaidīšanas laiku ir 30,00EUR stundā, jeb 5,00EUR (pieci eiro, 00 centi) par katrām 10 (desmit) minūtēm. 


5. Kravas, kurjerpasta sūtījuma vai personīgās bagāžas sūtījuma piegāde/pieņemšana Latvijā.

5.1. Kravu piegāde Latvijā (no Lielbritānijas):

5.1.1. Kravas, kurjerpasta sūtījuma vai bagāžas sūtījumu izsniegšana Kurjera birojā tiek organizēta iepriekš noteiktā dienā un laikā, telefoniski (SMS) informējot Saņēmēju par plānoto izsniegšanas dienu un laika intervālu. 

5.1.2. Kravas, kurjerpasta sūtījuma vai bagāžas sūtījumu piegāde pieteikumā norādītajā Saņēmēja adresē Rīgā vai pārējā Latvijas teritorijā tiek organizēta iepriekš noteiktā dienā un laikā, telefoniski (SMS) informējot Saņēmēju par plānoto piegādes dienu un plānoto piegādes laika intervālu.

5.1.3. Kravas vai bagāžas sūtījumu piegādi Latvijas teritorijā Kurjers veic ar sev piederošajiem transporta līdzekļiem, kā arī piesaistot citus pasta komersantus ar kuriem Kurjers ir noslēdzis līgumu par Kravas vai bagāžas sūtījumu piegādi Latvijas teritorijā līdz pieteikumā norādītajai Saņēmēja adresei.


5.2. Kravu pieņemšana Latvijā (sūtīšanai uz Lielbritāniju):

5.2.1. Kravas, kurjerpasta sūtījuma vai bagāžas sūtījumu pieņemšana Kurjera birojā tiek organizēta iepriekš noteiktā dienā un laikā, telefoniski (SMS) informējot Nosūtītāju par plānoto pieņemšanas dienu un laika intervālu. 

5.2.2. Kravas, kurjerpasta sūtījuma vai bagāžas sūtījumu pieņemšana no pieteikumā norādītās Nosūtītāja adreses Rīgā vai pārējā Latvijas teritorijā tiek organizēta iepriekš noteiktā dienā un laikā, telefoniski (SMS) informējot Nosūtītāju par plānoto Kravas paņemšanas dienu un plānoto Kravas pieņemšanas laika intervālu.

5.2.3. Kravas vai bagāžas sūtījumu pieņemšanu no pieteikumā norādītajām Nosūtītāju adresēm Latvijas teritorijā Kurjers veic ar sev piederošajiem transporta līdzekļiem, kā arī piesaistot citus pasta komersantus ar kuriem Kurjers ir noslēdzis līgumu par Kravas vai bagāžas sūtījumu pieņemšanu Latvijas teritorijā no pieteikumā norādītās Nosūtītāja adreses.


6. Samaksa par pakalpojumu.

6.1. Pakalpojuma maksa tiek aprēķināta par kopējo kravas, kurjerpasta sūtījuma vai bagāžas sūtījuma apjomsvaru kg/m3 (kilogrami/kubikmetri). Par 1m3 (kubikmetru) tiek aprēķināts 314.05 EUR (+PVN) vai cena tiek aprēķināta pēc cenrāža 1.57 EUR (+PVN) par katru kilogramu, bet ne mazāk, kā 31.40 EUR (+PVN), kas sevī ietver sūtījumu <20 kg vai <0.1 m3.

6.2. Apmaksu par pakalpojumu Nosūtītājam vai Saņēmējam ir iespējams veikt skaidrā naudā pie sūtījuma nodošanas, skaidrā naudā pie sūtījuma saņemšanas vai arī ar bankas pārskaitījumu (rēķins ar rekvizītiem).

6.3. Krava, kurjerpasta sūtījums vai bagāžas sūtījums Saņēmējam tiek izsniegts tikai pēc pakalpojuma apmaksas pilnā apmērā. Ja Nosūtītājs vai Saņēmējs pakalpojumu nav apmaksājis, tad sūtījums tiek aizturēts līdz brīdim, kad tiek saņemta 100% apmaksa par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar cenrādi.

6.4. Gadījumos, ja Nosūtītājs vai Saņēmējs jebkādu iemeslu dēļ nav norēķinājies par sniegtajiem pakalpojumiem un krava, kurjerpasta sūtījums vai bagāžas sūtījums netiek izņemts no Kurjera biroja 30 kalendāro dienu laikā no rēķinā norādītā apmaksas termiņa, Kurjeram ir tiesības atsavināt kravas, kurjerpasta sūtījuma vai bagāžas sūtījuma saturu, nodot to realizācijai, iznīcināšanai vai kā citādi rīkoties, lai novērstu turpmāku zaudējumu rašanos kravas, kurjerpasta sūtījuma vai bagāžas sūtījuma uzglabāšanas rezultātā.


7. Nosūtītāja atbildība.

7.1. Nosūtītājs ir materiāli atbildīgs par zaudējumiem un kaitējumiem, kas radušies pārsūtot tādus šā Nosūtītāja nodotos Kravas un bagāžas sūtījumus, kuri satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vai kuriem izmantots sūtījumam vai tajā ietilpstošajiem priekšmetiem neatbilstošs iepakojums. (skat. Latvijas republikas Pasta likuma 48.pantu)

7.2. Nosūtītājs ir materiāli atbildīgs par šādiem zaudējumiem un kaitējumiem:
7.2.1. par tiešiem zaudējumiem, kas ir nodarīti citu Kurjera klientu sūtījumiem;
7.2.2. par zaudējumiem, kas nodarīti Kurjera īpašumam;
7.2.3. par kaitējumu, kas ir nodarīts Kurjera darbiniekiem.


8. Kurjera atbildība.

8.1. Kurjeram ir pienākums izmaksāt kompensāciju par kravas vai bagāžas sūtījuma vienības zudumu, kompensācijas apmēru aprēķinot atbilstoši tam, kāda ir norādīta kravas vērtība saskaņā ar pieteikumu, bet izmaksājamā kravas vai bagāžas sūtījuma kompensācija nepārsniedz 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 centi). Lielāka kompensācija var tikt izmaksāta, tikai gadījumos, ja par to Kurjers un Nosūtītājs ir rakstiski vienojušies noslēdzot īpašu pārvadājuma līgumu, kurā precīzi ir norādīts kravas, kurjerpasta sūtījuma vai bagāžas sūtījuma saturā esošo priekšmetu vai lietu uzskaitījums un vērtība, kā arī pielikumā pievienoti vērtību apliecinoši dokumenti. Nosūtītājs ir atbildīgs par Kravas vai bagāžas sūtījuma vērtības apdrošināšanu, ja tā pārsniedz šajā punktā noteikto kompensācijas limitu.

8.2. Kurjers, pārvadājot kravas, kurjerpasta vai bagāžas sūtījumu, ir atbildīgs ar kravas, kurjerpasta sūtījuma vai bagāžas vienības esamību, bet neatbild par kravas vai bagāžas sūtījuma saturu, viengabalainību un tehnisko stāvokli, izņemot gadījumus, kad starp Nosūtītāju un Kurjeru ir noslēgts īpašs pārvadājuma līgums, kurā precīzi ir norādīts kravas vai bagāžas sūtījuma saturā esošo priekšmetu vai lietu uzskaitījums un vērtība, kā arī pielikumā pievienoti vērtību apliecinoši dokumenti.

8.3. Kurjers neuzņemas atbildību par nenozīmīgiem vai virspusējiem kravas, kurjerpasta sūtījuma vai bagāžas sūtījuma iepakojuma bojājumiem, kas radušies kravas vai bagāžas sūtījuma transportēšanas, pārkraušanas un amortizācijas rezultātā.

8.4. Kurjers neatbild par tādu sūtījumu satura bojājumu vai iztrūkumu, kuri Kurjeram ir nodoti slēgtā veidā un kurus izsniedzot Saņēmējam, sūtījuma ārējais iepakojums ir neskarts un piegādes brīdī Saņēmējs nav ierakstījis piezīmi par bojājumiem uz pakas un nav sastādījis atsevišķu dokumentu Kurjera klātbūtnē. Kurjers ir atbrīvots no atbildības visos Latvijas republikas Pasta likuma 45.pantā noteiktajos gadījumos.


9. Kravas, kurjerpasta vai bagāžas sūtījuma satura ierobežojumi.

9.1. Kravas, kurjerpasta vai bagāžas sūtījuma saturā aizliegts ievietot:
- narkotiskās un psihotropās vielas; 
- jebkāda veida medikamentus (tabletes, ampulas, pulverus u.c.); 
- priekšmetus vai vielas, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstīs ir aizliegta; 
- cigaretes, tabaku, cigarillas, cigārus un citus tabakas izstrādājumus jebkādā daudzumā; 
- alkoholiskos dzērienus, tai skaitā alu; 
- priekšmetus vai vielas, kuru izvešana no Latvijas Republikas vai apgrozība Latvijas Republikā ir aizliegta; 
- sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, radioaktīvas, ātrbojīgas bioloģiskas un infekciozas vielas; 
- šaujamieročus, munīciju, aukstos ieročus vai to butaforijas un atdarinājumus; 
- ātri bojājošos pārtikas produktus un citus priekšmetus, lietas un vielas, kuri ir aizliegti saskaņā ar Pasta likuma 24.panta prasībām un kuru transportēšanai ir paredzēti īpaši apstākļi, temperatūras režīms, formalitātes un dokumentācija.


10. Tiesības veikt kravas, kurjerpasta vai bagāžas sūtījuma pārbaudi. 

10.1. Nododot sūtījumu Kurjera rīcībā Nosūtītājs piekrītat tam, ka Kurjers vai arī jebkura cita Eiropas savienības valsts iestāde, ieskaitot muitu un citas drošības iestādes var veikt kravas, kurjerpasta vai bagāžas sūtījuma satura pārbaudi arī bez Nosūtītāja vai Saņēmēja klātbūtnes visā kravas, kurjerpasta vai bagāžas pārvadāšanas laikā, saskaņā ar Pasta likuma 14. un 26. Panta nosacījumiem.

10.2. Kravas, kurjerpasta vai bagāžas sūtījuma satura pārbaude tiek veikta izlases kārtībā, kā arī gadījumos, kad ir aizdomas par to, ka sūtījums satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, saskaņā ar Pasta likuma 24.punktā minēto aizliegto priekšmetu un vielu sarakstu. Sūtījuma satura pārbaude notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr.493 "Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina tos vai citādi rīkojas ar tiem".


11. Citi noteikumi.

11.1. Nosūtītājam vai Saņēmējam ir tiesības pieteikt prasību par kravas, kurjerpasta vai bagāžas sūtījuma vienības nozaudēšanu, satura bojājumu vai iztrūkumu kā arī Kravai nodarītajiem bojājumiem ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Kravas saņemšanas, bet ne vēlāk kā ir noteikts Latvijas Pasta likuma 53.pantā. Iesniegums ar prasījumu iesniedzams Kurjeram Latvijas republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Ja prasības iesniegšanas termiņš netiek ievērtos, Kurjers tiek atbrīvots no jebkādas atbildības.

11.2. Visi strīdi un pretenzijas ir risināmi pārrunu ceļā mutiski vai rakstveidā. Ja sarunu ceļā vienošanās 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nav panākta, tad strīds ir izskatāms Latvijas republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, ceļot prasību tiesā. 

 

 

 

Copyright © 2015 DTDELIVERIES.COM